Postmuseets arkivsamling utgör ett mångsidigt och fascinerande källmaterial för utforskningar inom filateli och posthistoria. Sällsynta dokument är bland annat de konungabrev från 1500- och 1600-talet som gav order om att regelbunden posttransport ska inrättas. I Postmuseets samlingar finns också andra instruktioner och förordningar som reglerar postens verksamhet under dessa svunna tider. Övriga viktiga samlingar är postförvaltningens utskick, av vilka museet har hela tidsserien ända till modern tid, till 1989.

I arkivet finns också en omfattande sigill- och stämpelsamling som består av poststyrelsens och postkontorens stämpelavtryck och lacksigill. Samlingen omfattar olika stämplar som använts vid postkontoren: ort-, by-, nummer- och specialstämplar. Stämplar som använts av fältposten, FN-grupper och postvagnar bidrar också med intressant utforskningsmaterial. Utöver avtrycken hör också själva föremålen, det vill säga sigill och stämplar, till Postmuseets samlingar.

Exempelvis den omfattande samlingen tidningsutklipp, i vilken ungefär hundra år av posthistoria finns samlad, ger en bra beskrivning av olika utvecklingsskeden i postverksamheten. Samlingen av 500 generalkartor och postkartor visualiserar på ett bra sätt städernas och vägtrafikens utveckling i Finland. Arkivet omfattar dessutom massor av broschyrer och reklamer från olika årtionden, av vilka framgår vilka tjänster posten tillhandahållit under olika tider, samt en omfattande samling av postens officiella blanketter, ända från slutet av 1800-talet. Postkontoren har också donerat mycket material som innehåller lokal- och personhistoria.

Icke-daterad postföreskrift av drottningen från 1640.
Svenska rikets äldsta karta över postrutter från 1698.
Brostämplar från 1920-talet i en bok av Helsingfors stämpelfabrik.
Postdistriktens och postområdenas indelning 1980.
Paketadresskort från 1910-talet och motsvarande blankett hundra år senare.
Postbilens tidtabell på linjen Tammerfors – Ikalis – Kankaanpää år 1934.
Ett rundbrev av Post- och televerket under kristiden 1946.
Reklam för en postlådskampanj från 1982.
På 1990-talet fick man köpa Onni-försäkringar på posten. Det fanns fyra olika försäkringar att välja mellan: Koti-Onni, Potilas-Onni, Perhe-Onni och Autoilija-Onni.
Itella-Logistics erbjuder företagskunder pakettjänster 2007.
Posten, som några år tidigare fyllt 350 år, gör reklam för sina många tjänster 1992.
År 2005 erbjöd Posti Abp:s enhet för logistik följande pakettjänster inom landet: Till Dörren-paket,  Hempaket, Postpaket samt Fixvärdepaket.
0
Shares