Syftet med Postimuseosäätiö

Stiftelsen har i uppgift att upprätthålla och utveckla Postmuseet samt att bevara och presentera den finländska postverksamheten samt kulturarvet kring de olika former av informations- och godstrafik som postverksamheten gett upphov till. Postimuseosäätiö ansvarar genom serviceavtalet för bevarings-, presentations- och informationstjänster som anknyter till Posti Group Abp:s företagshistoria.

För att uppfylla sitt syfte har stiftelsen som uppgift att:

• lagra och kartlägga fysiskt och digitalt material inom det egna verksamhetsområdet och erbjuda bevarings-, lagrings- och forskningstjänster för kulturhistoriskt värdefulla material och fenomen på ett museiprofessionellt sätt
• upprätthålla museisamlingen
• ordna och producera utställningar
• ordna evenemang, seminarier, möten och konferenser
• idka forskningsverksamhet och producera innehåll till olika publikationer
• idka publikationsverksamhet med anknytning till museiverksamheten
• idka undervisningsverksamhet med anknytning till det egna verksamhetsområdet
• utarbeta planer, utredningar och undersökningar kring frågor som berör lagring, forskning och bevarande av historia, arv och nutid inom det egna verksamhetsområdet
• tillhandahålla experttjänster samt ansvara för informationstjänster med anknytning till det egna området
• tillhandahålla tjänster vid skötsel och lagring av kulturhistoriska samlingar och konstsamlingar inom det egna området och vid placeringen och koordineringen av samlingarna
• idka och upprätthålla nationellt och internationellt samarbete inom det egna området samt delta i såväl nationella som internationella projekt samt fungera som koordinator för dessa
• i form av stipendier, priser och samarbete stödja forskningar och publikationer samt undervisningsverksamhet inom området som anknyter till den historiska utvecklingen av finländsk postverksamhet, budskapsförmedling och olika former av informations- och godstrafik som postverksamheten gett upphov till
• sprida information om den finländska postverksamheten, budskapsförmedlingen och olika former av informations- och godstrafik som postverksamheten gett upphov till och därmed sammanhängande verksamhet.

0
Shares